Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn

Bạn đang xem: Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn tại nyse.edu.vn

Trên thực tế hiện nay, vấn đề sai phạm còn liên tục xảy ra trên thực tế không chỉ đối với Đảng viên mà còn đối với từng cá nhân đều phải thực hiện viết Bản tự kiểm điểm cá nhân. Chính vì vậy, nyse.edu.vn cung cấp đến khách hàng mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 cá nhân mới nhất.

Xem thêm bài viết: Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch mới cập nhật

Quy định về việc kiểm điểm Đảng viên

Nguyên tắc, mục tiêu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại Đảng viên:

a) mục đích kiểm điểm đảng viên

– Kiểm điểm tự phê bình, phê bình và nhận xét, xếp loại chất lượng hằng năm để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị, cơ quan và từng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đó đề ra chủ trương, phương án phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực thi các thông tin về công tác cán bộ; góp một phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của công ty đảng và đảng viên.

– Trong kiểm điểm phải khắc phục hiện trạng nể nang, tránh né, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; phải nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để sửa chữa, khắc phục; thu thập kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của toàn thể.

Thực hiện nhận xét liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm cụ thể, có sự so sánh giữa các vị trí tương đương và công khai kết quả; gắn nhận xét, xếp loại chất lượng của cá nhân với tập thể và với kết quả thực hiện vai trò của địa phương, cơ quan, cơ quan.

– Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, quan trọng là có chức vụ cao và từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm.

b) Nguyên tắc kiểm điểm đảng viên:

– Đúng chủ trương, đường lối, khái niệm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; trung thực, khách quan, toàn diện; công bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm.

– đảm bảo thống nhất, đồng bộ, liên thông trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

– lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm gốc; kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo trọng điểm trong nhận xét, xếp loại hằng năm.

– Gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; người đứng đầu, cá nhân lãnh đạo, quản lý được phân công đảm nhận lĩnh vực, địa bàn với kết quả hoạt động, hiệu quả công tác của địa phương, tổ chức, đơn vị, đơn vị.

Căn cứ kiểm điểm, nhận xét, xếp loại Đảng viên

– Vị trí, vai trò, công dụng, vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của tập thể; nghĩa vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân.

– Cơ chế công việc, quy chế thực hiện công việc của tập thể; các quy định về việc chấp hành Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng, thực hành về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, tác phong, lề lối thực hiện công việc của cá nhân.

– Chương trình, chiến lược công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt hằng năm.

– đảm bảo tu dưỡng, thực hành, phấn đấu hằng năm của cá nhân.

– Môi trường, điều kiện hoạt động, công tác và đặc thù giới.

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 mới nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN Việt Nam

———————–

……………., ngày …. Tháng… năm…..

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Họ và tên: ….

Ngày sinh: ….

chức vụ Đảng: ….

đơn vị công tác: …

Chi bộ: ….

1. Về tư tưởng chính trị.

– Luôn dứt khoát và trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ chương đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách sách pháp luật của nhà nước.

tham khảo thêm: Mẫu báo cáo kiểm điểm chi ủy chi bộ thôn mới và chuẩn nhất

– Có tinh thần tự giác cao trong việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ và khả năng công tác.

– Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động hai không với 4 nội dung trong giáo dục, thực hiện và tuyên truyền cuộc vận động “Học tập và thực hiện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Về tính chất đạo đức, lối sống.

– Là một đảng viên tôi luôn tự ý thức có tinh thần nâng cao và kết quả tốt trong việc rèn luyện tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác, luôn giữ gìn tốt tư cách đạo đức tính tiên phong gương mẫu của người Đảng Viên.Thực hiện tốt và có đạt kết quả tốt cuộc vận động “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn chấp hành tốt quy định của bộ chính trị về những điều Đảng Viên không nên làm.

– Trong công tác và sinh hoạt Đảng bản thân luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như các quy định và Hương ước của địa phương nơi cư trú.

– Trong thực thi vai trò và quan hệ với quần chúng nhân dân bản thân luôn xử lý đúng đắn các mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ một cách dứt khoát, công bằng và sòng phẳng, không vụ lợi cá nhân; Luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

– Luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác để căn chỉnh lời nói, việc làm của bản thân, tích cực tranh đấu với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

3. Về thực hiện chức trách, vai trò được giao

tham khảo thêm: Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

– Có tinh thần trách nhiệm và kết quả cao trong việc thực hiện chức trách vai trò được giao:

* Về công tác chuyên môn: + Được phân công …

* Về công tác đoàn thể:

+… được tỉnh đoàn tặng bằng khen.

+ Chi đoàn …. Được huyện đoàn tặng bằng khen.

+ Bản thân được huyện đoàn tặng bằng khen.

– Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân địa điểm cư chú theo quy định.

– trong quá trình công tác tôi luôn làm đúng chiến lược chỉ đạo của cấp trên giao phó, thực hiện tốt các vai trò của năm học và làm đúng chức trách và nhiệm vụ được giao.

– hoàn thành tốt mọi công việc mà sở giáo dục và trường đề ra.

4. Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Tôi luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và công việc, sinh hoạt của Đảng, chấp hành sự phân công, điều động của công ty.

– Luôn thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; – Chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết định của tổ chức đảng.

– Chấp hành chính sách, pháp luật cùa Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, công ty, đoàn thể.

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương … và những vấn đề mới phát sinh.

– Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị bao giờ cũng giữ vững, kiên định lập trường. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về 19 điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị. Học tập và tham gia rất đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng, các lớp tập huấn.

– tạo ra tổ chức Đảng, cơ quan, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh và ngày càng tiến bộ.

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

– Biết linh động, mềm dẻo trong giải quyết hoạt động với đồng nghiệp, với học sinh và với nhân dân nơi sinh sống và cư trú.

– Đã xử lý công việc có hiệu quả, khắc phục được tính nóng nảy khi xử lý hoạt động.

6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân.

– Chưa tập trung thời gian phù hợp để nghiên cứu, tham khảo sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước.

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối liên kết với các đoàn thể khác trong trường có lúc chưa đạt hiệu quả cao nhất.

– Chưa mạnh dạn đề nghị, tham mưu các phương án nhằm phát huy mượt hơn nữa trong công tác chuyên môn.

– Chưa mạnh dạn giúp sức ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới.

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và đơn vị.

– Phát huy điểm mạnh, khắc phục về phản hồi cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn giúp sức ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong xử lý công việc phải linh động tuy nhiên thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong tranh đấu tự phê bình và phê bình để góp một phần tạo ra Đảng, chính quyền vững mạnh.

– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, khả năng công tác.

– Tự ý thức thực hành bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân tình.

– Sâu sát ngoài ra đối với từng lĩnh vực, vai trò được giao. đáng chú ý, luôn bám sát nắm tình hình công việc của Đoàn, chi đoàn để tham mưu cho lãnh đạo giải quyết các hoạt động đúng lúc.

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên ngành chuyên môn.

8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

+ Xếp loại đảng viên: Đủ nhân cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Xếp loại cán bộ, công chức: hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

Mẫu kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 mới nhất

Sắp bước sang 2023 nên cuối năm 2022, Đảng viên cần phải làm bản tự kiểm điểm để nhìn nhận lại tất cả điểm mạnh, khuyết điểm của mình trong năm 2022 và tự nhận mức khen thưởng, kỷ luật tương ứng.

phía dưới là mẫu bản kiểm điểm cuối năm dành cho Đảng viên Dùng cho những ngày cuối năm 2022 và đầu năm 2

ĐẢNG BỘ … ĐẢNG CỘNG SẢN đất nước ta

Chi bộ: ……….. ………., Ngày…..tháng….năm…….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm………….

Họ và tên:……………………………… Ngày sinh:…………………………………………………

chức vụ Đảng:…………………………………………………………………………………………..

chức phận chính quyền:…………………………………………………………………………………

chức vụ đoàn thể:………………………………………………………………………………………

cơ quan công tác:…………………………………………………………………………………………

Chi bộ……………………………………………………………………………………………………….

I. Điểm mạnh, kết quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; tính chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

– Về tư tưởng chính trị………………………………..…………………………..

– Về tính chất đạo đức, lối sống………………….……………………………..

– Về ý thức tổ chức kỷ luật………………………………………………………..

– Về tác phong, lề lối làm việc……………………..……………………………..

– Việc tranh đấu phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)………………………………………..…………..

tự đánh giá về mức độ thực hiện:

□ tuyệt vời □ Tốt □ Trung bình □ Kém

2. Về thực hiện chức trách, vai trò được giao

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể)………………………………………………….……………………………..

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm………………….

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, đơn vị, đơn vị do mình phụ trách………………………….

tự định lượng về mức độ thực hiện:

□ tuyệt vời □ Tốt □ Trung bình □ Kém

3. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, thực hành, phấn đấu hằng năm

II. Hạn chế, khuyết điểm và lý do

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 03 nội dung nêu trên)……………….……………

2. lý do của hạn chế, khuyết điểm………………………………………..

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân………………………………………………………

tự định lượng về mức độ thực hiện:

□ tuyệt vời □ Tốt □ Trung bình □ Kém

IV. Giải trình những yếu tố được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vướng mắc được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, nắm rõ ràng trách nhiệm của cá nhân so với từng vướng mắc được gợi ý kiểm điểm……………….…..

V. làm cho rõ trách nhiệm của cá nhân so với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

VI. Phương hướng, cách thức làm khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

□ coi như hoàn tất tuyệt vời nhiệm vụ

□ coi như hoàn tất tốt vai trò

□ hoàn thành vai trò

□ Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại Đảng viên:

□ coi như hoàn tất xuất sắc nhiệm vụ

□ hoàn thành tốt vai trò

□ coi như hoàn tất vai trò

□ Không coi như hoàn tất vai trò

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– đánh giá, đánh giá của người quản lý, dùng cán bộ, công chức, viên chức:………………………………………………………………………………………………………

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………………

THỦ TRƯỞNG đơn vị, đơn vị

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

nhận xét, xếp loại chất lượng đảng viên

– đánh giá, đánh giá của chi ủy:……………………………………………………………………

– Chi bộ đề nghị xếp loại mức chất lượng:……………………………………………………..

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên)

– Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

XEM THÊM: TOP bài thơ hay nhất đón Tết 2023

Lưu ý khi viết bản tự kiểm điểm cuối năm của Đảng viên

Việc đầu tiên chúng ta cần xác định mục đích viết để kiểm điểm lại mức độ vi phạm của bản thân, vậy sau quá trình trình bày tóm tắt sự việc xảy ra, cá nhân phải tự nhận thấy lỗi của mình trong sự việc và hậu quả thiệt hại gây ra để tự nhận hình thức xử lý kỷ luật xác đáng.

Về nội dung kiểm điểm có thể là:

– Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

– Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và năng lực công tác của bản thân.

Có ba hình thức kỷ luật chính:

– Khiển trách bằng văn bản;

– Chuyển làm công tác khác có mức lương thấp hơn không quá sáu tháng;

– Sa thải.

Tổng kết

Trên đây là mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất cùng hướng dẫn chi tiết, cụ thể và chuẩn nhất. Nếu còn thắc mắc, độc giả truy cập chuyên mục Kiến thức để được giải đáp và cập nhật thêm nhiều mẫu viết văn bản mới nhất!

Bạn thấy bài viết Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn bên dưới để nyse.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: nyse.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn của website NYSE

Chuyên mục: Kinh nghiệm hay

[expander_maker more=”Xem thêm chi tiết về Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn” less=”Read less”]

Tóp 10 Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn

#Mẫu #Bản #kiểm #điểm #Đảng #viên #cuối #năm #chi #tiết #kèm #hướng #dẫn

Video Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn

Hình Ảnh Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn

#Mẫu #Bản #kiểm #điểm #Đảng #viên #cuối #năm #chi #tiết #kèm #hướng #dẫn

Tin tức Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn

#Mẫu #Bản #kiểm #điểm #Đảng #viên #cuối #năm #chi #tiết #kèm #hướng #dẫn

Review Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn

#Mẫu #Bản #kiểm #điểm #Đảng #viên #cuối #năm #chi #tiết #kèm #hướng #dẫn

Tham khảo Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn

#Mẫu #Bản #kiểm #điểm #Đảng #viên #cuối #năm #chi #tiết #kèm #hướng #dẫn

Mới nhất Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn

#Mẫu #Bản #kiểm #điểm #Đảng #viên #cuối #năm #chi #tiết #kèm #hướng #dẫn

Hướng dẫn Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn

#Mẫu #Bản #kiểm #điểm #Đảng #viên #cuối #năm #chi #tiết #kèm #hướng #dẫn

Tổng Hợp Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn

Wiki về Mẫu Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 chi tiết kèm hướng dẫn

[/expander_maker]

Xem thêm bài viết hay:  Dariush Shojaeian Net Worth in 2023 How Rich is He Now?

Leave a Comment